Відповідно До Ст Eleven Закону України “про Місцеве Самоврядування В Україні” Виконавчими Органами Сільських, Селищних, Міських, Районних У Містах У Разі Їх Створення Рад Є Їх Виконавчі Комітети, Відділи, Управління Та Інші Створювані Радами Виконавчі Органивідповідно До Ст51 Закону України “про Місцеве Самоврядування В Україні” Персональний Склад Виконавчого Комітету Сільської, Селищної, Міської Ради Затверджується Радою За Пропозицією Сільського, Селищного, Міського Голови, Районної У Місті Ради

Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. Оригінали протоколів сесії протягом встановленого строку зберігаються в загальному відділі міської ради, потім передаються до архівного відділу міської ради на постійне зберігання. Бюлетені виготовляються в кількості не більше загального складу ради (до нього включається і міський голова). Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються в письмовому вигляді міському голові з вказівкою питань, які вносяться на розгляд сесії і обґрунтуванням необхідності її скликання.

що таке міська рада

Сесія Ради – це форма роботи Ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради. Відповідно до положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за пропозицією Міського голови Рада затверджує структуру виконавчих органів Ради, загальну чисельність апарату Ради та її виконавчих органів. Усі інші питання організації dzenzelivka.org.ua роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою, та чинним законодавством України. Робота постійних комісій Ради, відбувається у приміщеннях апарату Ради та виконкому або інших приміщеннях, які забезпеченні технічною можливістю здійснення фіксування ходу засідання технічними засобами. Постійна комісія діє у складі голови та членів комісії.

Такою ж рідкістю є і проекти рішень від громадян в порядку місцевої ініціативи. Майже усі проекти рішень (більше 90%) на розгляд ради вносяться міським головою. Це пояснюється тим, що лише цей суб’єкт подання проектів (автор) має велику професійну команду підлеглих (працівники виконавчих органів та комунальних установ і підприємств), які готують відповідні проекти. Проект рішення виконкому підлягає оприлюдненню у порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» за 20 робочих днів до дня його прийняття (розгляду). На практиці майже усі проекти рішень вносяться міським головою (або від імені міського голови).

Структура Органів Місцевого Самоврядування Та Процедури Ухвалення Рішень

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу міської ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така міська рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу міської ради. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які проводяться у другу та четверту п’ятницю щомісячно. При необхідності міським головою скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Веде засідання міський голова. В разі відсутності міського голови, його повноваження щодо забезпечення роботи виконавчого комітету виконує заступник міського голови. У 2017 році депутати Верховної Ради здійснили спробу упорядкувати питання формування місцевих виконкомів.

Міська Рада Та Виконком: Хто І За Що Відповідає У Місті

3) з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання. Недійсними вважаються бюлетені, з яких не можливо однозначно трактувати волевиявлення депутата, а також бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки. Проведення таємного голосування і визначення його результатів покладається на постійну лічильну комісію міської ради. Підготовку питань, що вносяться на розгляд міської ради організовує секретар міської ради. Чергові сесії ради скликаються міським головою, крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. [newline]За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні одразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово. Кандидати на посади заступників міського голови обов’язково виступають на сесії ради, відповідають на запитання і обговорюються на сесії . Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов’язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій ради. Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення. Для організації ходу засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

Депутати мають право ухвального голосу. При визначенні результатів голосування враховується також голос міського голови. Як правило, рішення приймаються відкритим голосуванням.

Документи Лмр

Лічильна комісія обирається Радою шляхом прийняття рішення за пропозицією головуючого більшістю депутатів від їх загального складу. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

Здійснюючи свої повноваження, міський голова видає розпорядження. Такий документ як розпорядження є актом, що видається однією особою, а тому його зміст та терміни видання залежать від волі саме цієї особи. Повноваження сільських, селищних, міських голів можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. До складу комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради. Міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.